Naši partneri:

CASPER

Radia.sk


 
VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA A FIREMNÁ KULTÚRA


Marketingové riadenie si dnes stále viac všíma vzťahy a komunikáciu vo vnútri firmy, či už medzi vedením a zamestnancami alebo medzi jednotlivými útvarmi. Spolu s firemným imidžom a kultúrou patria totiž k faktorom ovplyvňujúcim motiváciu zamestnancov:Komunikácia vo vnútri firmy je teda:

spôsob prenášania informácií v oboch smeroch (zhora nadol aj zdola nahor),
spôsob spolupráce oddelení medzi sebou (formálna, či neformálna komunikácia).


Ak je komunikačný tok len jednosmerný, dochádza k pocitu nedôvery voči vedeniu. Ak nemajú zamestnanci možnosť vyjadrovať svoje názory a zúčastňovať sa tak na rozhodovaní, klesá ich spokojnosť, iniciatíva aj výkony. Morálku zamestnancov ovplyvňuje, či majú dostatok informácií potrebných k výkonu svojej funkcie, či sú včas a pravdivo informovaní o dianí vo firme, o jej postavení na trhu. „Pomocou komunikácie si pracovníci firmy utvárajú a vyjasňujú názory a postoje ku všetkému, čo sa vo firme deje. Preto je vnútorná komunikácia podstatným nástrojom firemnej kultúry a nástrojom vyjasňovania hodnôt.“ Zároveň platí - pokiaľ sám zamestnanec nešíri vo svojom okolí dobré meno firmy, akákoľvek komunikačná kampaň bude neefektívna.

Vnútrofiremná komunikácia využíva najmä tieto nástroje: štrukturované porady, stretnutia vedenia s lídrami, stretnutia vedenia so všetkými zamestnancami, intranet, obežníky, príkazové listy riaditeľa, výročné správy, nástenné noviny, podnikové noviny, boxy na otázky a sťažnosti, dni otvorených dverí, firemné večierky, raňajky s riaditeľom, výročné slávnosti či športové dni.

Firemná kultúra zah?ňa pre firmu typické hodnoty zdieľané väčšinou pracovníkov, teda to, čo sa vo firme akceptuje a je považované za žiadúce. Jedná sa najmä o: štýl riadenia a spôsob komunikácie, pracovné i mimopracovné správanie, podávaný výkon a vzťah k manažérom. Na úroveň firemnej kultúry však vplýva aj estetickosť pracovného prostredia, technická vybavenosť a ďalšie faktory.

„Podniková kultúra je teda súhrnom toho, ako podnik skutočne funguje, pracuje, do akej miery sa vedeniu podarilo zamestnancov získať pre svoje zámery a ciele a presadiť vypracovanú identitu.“ O vytváranie harmonickej rovnováhy vnútorného prostredia a sociálno-psychologickej motivácie zamestnancov sa firmy snažia prostredníctvom rôznych programov. Najčastejšie sa zameriavajú na:

sociálne a zdravotné programy,
psychologický rozvoj,
motivačné programy,
ekonomické zvýhodnenie,
informačné zabezpečenie.


K zamestnaneckým výhodám patria služby hradené firmou (šport, rekreácia, stravovanie, kultúra), možnosť zvyšovania kvalifikácie (stáže, kurzy), prostriedky, ktoré môžu zamestnanci používať aj vo voľnom čase (podnikové auto), finančná zainteresovanosť na zisku (zamestnanecké akcie), výhodná pracovná doba a iné.
„Zo súčasných trendov možno vyvodzovať, že v rámci podniku bude kladený na účinnú komunikáciu stále väčší dôraz a tá sa prakticky stane výzvou modernej doby.“ So zvyšujúcou sa náročnosťou pracovných úloh si tak budú musieť odborníci v tejto oblasti osvojovať vyspelejšie myslenie i zručnosti a dopĺňať vzdelanie v tradičných aj príbuzných odboroch public relations.

Viac informácií nájdete v:

KHELEROVÁ, Komunikační a obchodní dovednosti mamanžera. 1999,
FORET, Marketingová komunikace. 2003,
CAYWOOD, Clarke. L.. 2003. Public relation :. ?ízená komunikace podniku s ve?ejností. Brno : Computer Press, 2003,
HLOUŠKOVÁ, Ivana. 1998. Vnitrofiremní komunikace. Praha : Grada Publishing. 1998.