Naši partneri:

CASPER

CHIRKOZ


 
KOMUNIKÁCIA S VEREJNOSŤOU


„Public relations majú jedinečnú hodnotu, pretože zah?ňajú zdieľanie myšlienok zo všetkých smerov.“ Kým marketing reprezentuje pohľad zákazníkov, public relations rozvíjajú vzťahy s najrôznejšími skupinami verejnosti. Kľúčovými segmentami sú skupiny späté s aktivitami firmy, prípadne nimi ovplyvnené. Vzájomný vzťah s nimi vychádza z roviny:

organizačnej – priamo vplývajú na chod firmy (majitelia, investori, zamestnanci),
ekonomickej– vplyv prostredníctvom trhu (zákazníci, dodávatelia, odberatelia),
politickej – plynie z legislatívy (zákonodarcovia, vláda, predstavitelia štátnej správy a miestnej samosprávy, občianske iniciatívy).

Táto rôznorodosť je výzvou pre oblasť strategickej komunikácie, ktorá rieši ako odhaliť potreby cieľových skupín, definovať jasnú stratégiu a naplniť ju správnym spôsobom:

Zákazníci a obchodní partneri:

Úlohou firmy je vytvoriť si so svojimi partnermi a zákazníkmi pozitívne vzťahy. Možno to dosiahnuť ich pravidelným informovaním o zámeroch, cieľoch a aktivitách firmy v rôznych oblastiach. Zároveň by mala hlas zákazníkov a partnerov počúvať a reagovať na ich požiadavky a potreby. Pre rozvoj firmy je nevyhnutné získavať zo širokej verejnosti ďalších zákazníkov. Public relations vďaka svojej dôveryhodnosti dokážu ľahšie ovplyvniť aj rad perspektívnych zákazníkov, ktorí sa vyhýbajú vplyvu reklamy. Tí, ak firma dbá o udržiavanie dobrých vzťahov s verejnosťou, až raz budú mať záujem o tovar či služby, aké firma produkuje a na trhu bude viac výrobcov, uprednostnia pravdepodobne produkt danej firmy. Vzťahy s verejnosťou tak tvoria psychologickú predprípravu k nákupnému aktu.

Pri získavaní finančných zdrojov či hľadaní strategického investora sú devízou dobré meno firmy a jej dôveryhodnosť v očiach predstaviteľov finančného sektora. Pre firmy podnikajúce v rámci regiónu aj pre veľkých zamestnávateľov je dôležité ich vnímanie predstaviteľmi miestnej samosprávy i obyvateľmi regiónu. Prispievaním k zveľaďovaniu svojho okolia si dokážu získať sympatie, budovať si priaznivé prostredie a získavať zamestnancov. Schopnosť firmy podnikať ovplyvňujú aj vzťahy s vládnymi a štátnymi inštitúciami, najmä v podobe daňového zaťaženia či regulácií. „Pre účely PR ide o špecifickú vplyvnú skupinu, ktorá do podnikania môže zasiahnuť podobne ako investori.“ Tu sa otvára priestor pre lobingové aktivity.

Informácie o firme sa k verejnosti šíria viacerými kanálmi, najmä prostredníctvom médií. Novinárov možno považovať za merítko verejnej mienky –podľa ich postojov možno zistiť, ako sú firma a jej aktivity vnímané verejnosťou. K nástrojom komunikácie s verejnosťou patria: osobné stretnutia, oslavy, exkurzie, špeciálne vytvorené príležitosti (návštevy mienkotvorných ľudí vo firme a iné ).


Viac informácií nájdete v:

POSPÍŠIL, Efektivní Public Relations a media relations. 2002,
BENEDIGOVÁ, Michaela. 2005. Sila verejnej mienky. In: APR SR. [online]. Bratislava : Asociácia Public Relations Slovenskej republiky.
CAYWOOD, Public relations. 2003,
FORET, Marketingová komunikace. 2003, JEDLIČKA, Marketingový strategický manažment. 2003,