Naši partneri:

CASPER

Radia.sk


 
LOBING


„Lobby“ sa v pôvodnom zmysle slova vzťahuje na predsieň britského parlamentu, v prenesenom význame označuje nátlakovú skupinu, ktorá sa usiluje ovplyvniť dianie v parlamente, vo vláde, v úradoch, ale aj pri rozličných rozhodovaniach mimo štátnych orgánov, v duchu presadzovaných záujmov.

Lobing je legitímny nástroj na dosahovanie cieľov ovplyvňovaním názorov tých, ktorí rozhodujú. Využiteľný je vo verejnej politike pri prijímaní zákonov a predpisov, naopak neprípustný je pri verejnej súťaži, verejných zákazkách, pri poskytovaní štátnej pomoci. Svoje miesto má najmä v transformujúcej sa spoločnosti, kde prispieva k pozitívnemu rozvoju podnikateľského prostredia. „Pre výkonnú moc, ktorá sa lobingu bráni, je paradoxne nenahraditeľný – veď vďaka nemu získavajú tvorcovia zákonov ohlas od tých, ktorí nimi tvorené zákony oživili v praxi.“ K fungovaniu firmy na trhu prispieva lobing tým, že pomáha zabrániť zmenám v legislatíve, ktoré by mohli ohroziť jej ciele. Nemožno ho však zamieňať s korupciou – ide o nezlučiteľné pojmy.

Plánovanie lobingových projektov zah?ňa:
definovanie cieľov a základnej stratégie projektu,
prípravu argumentov (kľúčové stanoviská firmy zohľadňujúce špecifiká trhu),
mapovanie lokálneho prostredia (identifikáciu skupín cieľovej verejnosti),
definovanie spôsobov oslovenia cieľových skupín.Cieľové skupiny tvoria: predstavitelia štátnych, vládnych inštitúcií, predstavitelia odbornej verejnosti (akademická obec, výskum), ktorí poskytujú stanoviská pre tieto inštitúcie, taktiež politickí predstavitelia krajiny, ďalšie organizácie (neziskové a záujmové združenia), širšia podnikateľská komunita, vrátane asociácií a platforiem.

K lobingovým nástrojom patria: osobné stretnutia, odborné a podnikateľské podujatia, zapájanie sa do existujúcich projektov (napríklad neziskových organizácií) a medializácia. Efekt lobingovej kampane je merateľný veľmi ľahko. Odrazí sa totiž priamo na procese zmeny legislatívy, respektíve iných aspektov verejného života.

ŽÁRY, Ivan. 1995. Public relations : Cesta k úspechu. Bratislava : HEVI. 1995.
FIŤMOVÁ, Miriam. 2005. Lobing bude legitímny nástroj. In: Stratégie plus : Podlinkové aktivity.
Bratislava : Sanoma Magazines Slovakia. 2005. Apríl 2005. s. 10.
FECKO, Peter. 2005. Transparentná cesta zmeny. In: Stratégie plus : Podlinkové aktivity. Bratislava :
Sanoma Magazines Slovakia. 2005. Apríl 2005. s. 10.
FECKO, Transparentná cesta zmeny. In: Stratégie plus. Apríl 2005, s. 11.